tomoblogger.infoblog.sk

list, ktorý desí: koncesionárske poplatky

Publikované 24.06.2018 v 22:02 v kategórii o živote, prečítané: 23x

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA Rozhlas a televízia Slovenska Odbor výberu úhrad Mlynská dolina 845 45 Bratislava Slovenská republika Tomáš Schwarzbacher Máj. povstania českého ľudu 2174 97703 Brezno Naše čisto Vybavuje/kontakt Bratislava 9011057210 02/323 333 23, uhrady.rtvs.sk/navratka 18.6.2018 Vec: Oznámenie o kontrole platenia úhrady Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) vykonal kontrolu platenia úhrady v zmysle §8 zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). V zmysle zákona je platiteľom úhrady fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácností v byte alebo v rodinnom dome. Mesačná výška úhrady je 4,64 €. Povinnosť platiť úhradu vzniká od nasledujúceho mesiaca po podpísaní zmluvy s dodávateľom elektriny (§ 7 zákona). Dňom kontroly platenia úhrady Vás Rozhlas a televízia Slovenska prihlásil do evidencie platiteľov úhrad RTVS. Oznamujeme Vám, že od augusta 2018 Vám budeme prostredníctvom služby SIPO účtovať úhradu v zmysle zákona. Kontrolované odberné miesto elektriny: EIC kód odberného miesta elektriny: Odberateľ elektriny: Odber elektriny od: Povinnosť platiť úhradu od: Máj. povstania českého ľudu 2174, Brezno Evidenčné číslo SIPO: 24ZSS1061371000K Mesačná výška úhrady: Tomáš Schwarzbacher Dlh ku dňu 31.7.2018: 20.6.2011 1.7.2011 9011057210 4,64 € 394,40 € Nedoplatok vo výške 394,40 € uhraďte v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia s variabilným symbolom 9011057210 na účet RTVS SK86 8180 0000 0070 0033 3333. Ak za služby verejnosti poskytované RTVS za dané odberné miesto elektriny už platíte, alebo platíte úhradu za iné odberné miesto elektriny (podmienkou je tá istá osoba, nie manžel a manželka alebo iný rodinný príslušník), alebo ste od tejto povinnosti v zmysle zákona oslobodený (osoba s ŤZP) oznámte nám túto skutočnosť do 13.7.2018: odoslaním internetovej návratky na stránke www.uhrady.rtvs.sk/navratka, alebo na tel. čísle 02/323 333 23 S pozdravom Rozhlas a televízia Slovenska Odbor výberu úhrad Mlynská dolina 845 45 Bratislava Ing. Ľuboš Bohucký, MBA vedúci odboru výberu úhrad Poučenie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Prevádzkovatel Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47232480, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava spracúva osobne údaje na účely evidencie platiteľov, preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 340/2012 Z. z."), vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady za služby verejnosti poskytovane Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č 340/2012 Z. z. Osobne údaje budú uchovávané po dobu existencie povinností platenia úhrad za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) a v odôvodnených prípadoch aj počas doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a s. kontaktné telefonické centrá a v odôvodnených prípadoch aj subjekty vymáhajúce úhrady za služby, najmä advokátske kancelárie a exekútorské úrady. Osobne údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Povinnosť platiteľa úhrady (fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti) poskytnúť osobné údaje na uvedené účely vyplýva zo zákona č. 340/2012 Z. z.j neposkytnutie uvedených údajov je v rozpore s lymlo zákonom. Každa dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, pravo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese zodpovednaosoba@rtvs.sk. Táto emailová adresa slúži výlučne na dopyt ohľadom problematiky ochrany osobných údajov platiteľov úhrady. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.uhrady.rtvs sk. ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA Poštovné úverované 810 02 Bratislava 12 Odbor výberu úhrad Mlynská dolina 845 45 Bratislava Slovenská republika tu prehnúť a odtrhnúť IIIIIISIII llll IIIIIIIIIII Späť: POSTServis Mail P.O.Box č.37 ▼ 830 00 Bratislava 3 Dátum podania: 20.06.2018 ZV / BB 9011057210 Tomáš Schwarzbacher Máj. povstania českého ľudu 2174 977 03 Brezno ImageImageImageImage