tomoblogger.infoblog.sk

Rozsudok 8Ps/6/2016

Publikované 17.01.2018 v 22:27 v kategórii Dokumenty a rozhodnutia, prečítané: 80x

Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 8Ps/6/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6316201166 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Lámerová ECLI: ECLI:SK:OSBR:2016:6316201166.5 ROZSUDOK V MENESLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno, sudkyňou JUDr. Elenou Lámerovou, v právnej veci úpravy spôsobilosti na právneúkony D. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom A., M. XX/XXXX, v zastúpení procesným opatrovníkom Q. K., nar.XX.XX.XXXX, bytom A., M. XX/XXXX, matky maloletého M. K., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenéhokolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, o návrhu navrhovateľky D. K.,nar. XX.XX.XXXX, bytom A., M. XX/XXXX, o úpravu spôsobilosti D. K., nar. XX.XX.XXXX na právneúkony a o ustanovenie za jej opatrovníka, za prítomnosti prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno, takto r o z h o d o l : I. D. K., nar. XX.XX.XXXX o b m e d z u j e s a spôsobilosti na právne úkony tak, ženie je spôsobilá na žiadne právne úkony, okrem nakladania s finančnými prostriedkami do 20,-Eurjednorázovo, maximálne do 100,-Eur mesačne.II. D. K., nar. XX.XX.XXXX sa ustanovuje za opatrovníka D. K., nar. XX.XX.XXXX, ktorá j e o p r á vn e n á a p o v i n n á obmedzenú zastupovať, spravovať majetok a zo správy tohto majetku dvakrátdo roka predkladať súdu vyúčtovanie.III. Trovy dôkazov platí štát.IV. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. o d ô v o d n e n i e : 1. Návrhom doručeným tunajšiemu súdu 22.02.2016 sa začalo konanie o úpravu spôsobilosti na právneúkony D. K., nar. XX.XX.XXXX.Uznesením č.k. 8Ps/6/2016-25 zo dňa 08.04.2016 súd ustanovil do konania znalca z odboruzdravotníctva a farmácie, z odvetvia psychiatrie MUDr. Ajita Dasa, ktorý dňa 07.06.2016 po vykonanomvyšetrení doručil písomný znalecký posudok č. X/XXXX. Z uvedeného znaleckého posudku súd zistil,že D. K., nar. XX.XX.XXXX trpí diagnózou : Paranoidná schizofrénia s defektom osobnosti. Ide o trvalúduševnú poruchu, v dôsledku ktorej nie je spôsobilá na právne úkony okrem nakladania s majetkoma finančnými prostriedkami v obmedzenom množstve, a to vo výške maximálne 20,- Eur jednorázovo,maximálne 100,- Eur mesačne. Nie je schopná vykonávať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu kosobnej starostlivosti o jej syna M., nie je schopná sústavne a dôsledne zabezpečovať starostlivosť ojeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj, nemôže ho zastupovať ani spravovať jeho majetok.2. Podľa § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je lenprechodná nie je schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony.3. Podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je lenprechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných prostriedkov či jedovje schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsahobmedzenia určí v rozhodnutí.4. Podľa § 10 ods. 3 Občianskeho zákonníka súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti zmeníalebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.5. Podľa § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka zástupcom je ten kto je oprávnený konať za iného v jehomene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.6. Podľa § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten kto sám nie je spôsobilý naprávny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.7. Podľa § 26 Občianskeho zákonníka pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony konajúza ne ich zákonní zástupcovia.8. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súdrozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súdrozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.9. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých,ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.10. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmamizastúpeného, alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanovísúd osobitného zástupcu.11. Podľa § 231 Zákona č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok (ďalej len CMP) v konaní ospôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony,alebo o zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, alebo o navrátení spôsobilostifyzickej osoby na právne úkony.12. Podľa § 248 ods. 1 CMP konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je spojené s konanímo ustanovení opatrovníka podľa § 272 až 277.13. Podľa § 248 ods. 2 CMP ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, vo výrokurozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jejopatrovníka.14. Podľa § 250 ods. 1 CMP súd zabezpečí uloženie rozsudku o spôsobilosti na právne úkony vNotárskom centrálnom registri listín.15. Podľa § 251 ods. 1 CMP trovy dôkazov platí štát.16. Podľa § 272 CMP súd ustanoví opatrovníka fyzickej osobe, ak tak ustanovuje osobitný predpis.17. Podľa § 274 ods. 2 CMP v rozhodnutí, ktorým ustanovuje opatrovníka súd vymedzí rozsahopatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený.18. Podľa § 275 CMP súdom ustanovený opatrovník vykonáva svoje práva a povinnosti riadne a dbána pokyny súdu.19. Podľa § 276 CMP súd odvolá opatrovníka z výkonu funkcie na jeho návrh.20. Podľa § 277 ods. 1 CMP súd dohliada na spôsob výkonu funkcie opatrovníka.21. Podľa § 277 ods. 2 CMP súd opatrovníka odvolá ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušujepovinnosti, zneužíva svoje práva alebo z iných vážnych dôvodov.22. Podľa § 93 vyhl. č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy súd uloží opatrovníkovi, ktorý bol ustanovenýosobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony,povinnosť predkladať súdu najmenej dvakrát do roka správy o opatrovancovi a správy o nakladaní sjeho majetkom v lehotách, ktoré určí.23. Z vykonaného dokazovania súd zistil, že navrhovateľka podala návrh odôvodnene, nakoľko podľaznaleckého posudku jej dcéra D. K., nar. XX.XX.XXXX dlhodobo trpí závažnou duševnou poruchouParanoidnou schizofréniou s defektom osobnosti. V zmysle záverov znaleckého posudku č. X/XXXXvypracovaného znalcom MUDr. Ajtom Dasom súd D. K., nar. XX.XX.XXXX obmedzil v spôsobilosti naprávne úkony. Za opatrovníka na tie právne úkony, ktoré nie je spôsobilá vykonávať jej ustanovil zaopatrovníka navrhovateľku.24. D.., nar. XX.XX.XXXX je slobodná, nemajetná. Dňa XX.XX.XXXX porodila syna M., ku ktorému nieje určené otcovstvo. Okresný súd Brezno uznesením č. k. 8P/37/2016-11 zo dňa 17.02.2016nariadil predbežné opatrenie, ktorým maloletému dočasne ustanovil za opatrovníka v zmysle § 60Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine D. K., nar. XX.XX.XXXX, dovtedy, pokiaľ matka maloletého D. K., nar.XX.XX.XXXX nezačne riadne vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti, prípadne dovtedy, pokiaľmaloletému nebude ustanovený poručník.D. K., nar. XX.XX.XXXX je oprávnená a povinná maloletého zastupovať v rozsahu v akom by hozastupovala jeho matka ako zákonná zástupkyňa najmä za tým účelom, aby maloletému zabezpečilavšestrannú starostlivosť a vybavila mu všetky potrebné dávky.D. K., nar. XX.XX.XXXX je invalidnou dôchodkyňou, jej pravidelný príjem predstavuje invalidný dôchodokvo výške 253,30 Eur mesačne.25. Po vyhlásení rozsudku ustanovená opatrovníčka zložila pred súdom zákonom predpísaný sľub, ktorýpotvrdila svojim podpisom do prílohy zápisnice.26. Po vyhlásení rozsudku, po jeho stručnom odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku sa právapodať proti nemu odvolanie vzdali všetci účastníci, čo potvrdili svojim podpisom do prílohy zápisnice zpojednávania.27. Podľa § 221 písm. a/ Zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP) písomnévyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať dôvody ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok zaprítomnosti všetkých strán alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania.28. Podľa § 52 CMP žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákonneustanovuje inak. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu j e p r í p u s t n é odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,písomne na Okresný súd Brezno.Podľa § 363 Zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP"), v odvolaní sa poprivšeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sanapáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľdomáha (odvolací návrh).Podľa § 364 CSP, rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehotyna podanie odvolania.Podľa § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že neboli splnené procesné podmienky;súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné právav takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces; rozhodoval vylúčený sudca alebonesprávne obsadený súd; konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie voveci; súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností;súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam;zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšieprostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené; alebo rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza znesprávneho právneho posúdenia veci a podľa § 62 ods. 1 CMP aj tým, že súd prvej inštancie nesprávnealebo neúplne zistil skutočný stav veci.Podľa § 365 ods. 2 CSP, odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, žeprávoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vaduuvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.Podľa § 232 ods. 2 CSP, ak súd uložil v rozsudku povinnosť plniť, rozsudok je vykonateľný márnymuplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak.Podľa § 376 ods.1 CMP ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môžeoprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia.Právo podať odvolanie nemajú tí účastníci, ktorí sa ho vzdali.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?