tomoblogger.infoblog.sk

Spisovanie zmlúv a dohôd

Publikované 09.09.2017 v 18:25 v kategórii Chráňme svoje práva, prečítané: 50x

Aby nevznikali spory, je vhodné spisovať zmluvy a dohody o závažnejších úkonoch. Určite, keď si chcete požičať od 100 do 200 Eur a viac, je na mieste aby bola spísaná buď zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere. Zmluva o pôžičke sa spisuje podľa príslušného vzoru na internete a peniaze sa musia vyplatiť v hotovosti, inak je zmluva neplatná. Hoci počul som aj takú informáciu, že po novom sa musia aj pôžičky prevádzať na účet dlžníka. Prinajhoršom, keby sa spísal dlžobný úpis, malo by to tiež platnosť. Ak chcete realizovať prevod požičanej sumy, je možné spísať aj zmluvu o úvere, čo neohrozí platnosť tohto právneho aktu. Čo by mala dohoda alebo zmluva obsahovať, aby bola právne platná? Identifikačné údaje oboch strán: Mená, adresy trvalých pobytov, dátumy narodenia a rodné čísla + štátnu príslušnosť ( do zmluvy či dohody uveďte Občan Sr). Následne prichádza text zmluvy či dohody. Tam sa musí napísať čo týmto právnym úkonom chcete dosiahnúť. Ak ide o napríklad pôžičku, musí byť v zmluve okrem identifikačných údajov uvedené za akých podmienok boli peniaze požičané, ako boli vyplatené a pod. Pokiaľ sa požičané peniaze majú prevádzať z účtu na účet v úverovej zmluve to musí byť uvedené ( ibany oboch účastníkov). Skrátka zo zmluvy musí byť jasné, čo sa udialo, na akých podmienkach ste sa zmluvne dohodli a vlastnými podpismi zmluvu definitívne odsúhlasili. Osobne by som väčšie sumy peňazí v hotovosti nepožičiaval, ale realizoval by som to výlučne bankovým prevodom. Daná transakcia v prípade sporu jasne dokáže, či peniaze naozaj boli zaslané alebo nie. Zmluvy či dohody chránia Ak sa spíše zmluva alebo dohoda, sú chránené obe strany. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené, nemožno robiť len tak nové dodatky, veriteľ si nemôže len tak zvyšovať úroky. Obidve strany sú chránené. Ľudia na Slovensku nedôverujú zmluvám či dohodám v písomnom znení. takmer všetko radi realizujú slovne. Ja som za spisovanie zmlúv a dohôd. Určite nie pri drobnostiach ale pri vážnejších úkonoch áno. Ak by išlo o požičanie peňazí, spíšem zmluvu o pôžičke hoci aj s bratom. Skrátka ochraňuje to nás obidvoch. Z druhej strany získavam tak praktické skúsenosti. Taktiež ak niekto býva pri rodičoch mala by byť spísaná nájomná zmluva v ktorej sa rodič zo synom alebo z dcérou dohodnú na prenájme izby v byte, na nájomnom a pod. Obidve strany táto zmluva zaväzuje. Syn alebo Dcéra nemôže tvrdiť, že je rodičmi okrádaná, rodičia ju alebo jeho nemôžu obrať o celú výplatu. Do nájomnej zmluvy je vhodné uviesť, že v zmysle tejto zmluvy je prípustné robiť dodatky v písomnej forme. Pokiaľ táto veta nebude v zmluve uvedená, pri zmene okolností sa musí spisovať nová nájomná zmluva. Načo sa dohadovať slovne, keď je možné daný právny úkon zachytiť na papier? Papier to udrží oveľa lepšie ako naša ľudská hlava. Navyše ide o doklad a dôkaz. V amerike je spisovanie zmlúv bežnou záležitosťou. A to aj medzi rodinnými príslušníkmi v rôznych situáciách či okolnostiach. Samozrejme, vyžaduje sa plnoletosť. Veľmi rád spisujem rôzne zmluvy ak je s kým. Ak spĺňajú všetky právne náležitosti, ktoré ustanovuje občiansky zákonník č. 40/1964 a iné predpisy, potom zmluva či dohoda je právne platná. Ak je jasná, zrozumiteľná a riadne podpísaná, pričom údaje zahrnuté v dohode či zmluve sú pravdivé, možno ich dokázať, potom niet dôvodu vyhlásiť ju za právne neplatnú. A vždy je lepšie mať na papieri niečo ako nič. Však už fakt, že na zmluve či dohode sú identifikačné údaje obidvoch účastníkov, zrozumiteľný čitateľný text, dátum uzavretia, podpisy na zmluve robí dokument právne platným. Za to, že nie je podpis overený u notára, to neprekáža. Lenže pozor! pri prevode vlastníckého práva k nehnuteľnosti, zriadenie záložného práva či zriadenie vecného bremena, sa osvedčené ( overené) podpisy u notára vyžadujú, prikazuje to občiansky zákonník. Ten si treba preštudovať pred spisovaním akejkoľvek zmluvy. Ustanovenia v ňom sú aj pre debila ľahko zrozumiteľné. Občianský zákonník sa vyjadruje takmer ku všetkým typom zmlúv, ktoré možno právne uzavrieť. Na spísanie zmluvy či dohody právnikov netreba, stačí vedieť ako na to. A ja to viem:). Nevidím žiadnu tragédiu v tom, keď trvám na spísaní zmluvy. Hlavne ak ide napríklad o peniaze. Vzory zmlúv žiadostí či dohôd, dokonca aj vzory žalôb možno nájsť na internete. Jediné, čo je potrebné upraviť ich podľa vlastných požiadaviek. Na záver dôležitá skutočnosť, zmluvy píšte písmom Times nev roman veľkosť minimálne 12. Písmenka nesmú byť drobné, inak by bola zmluva podľa dnešných právnych predpisov neplatná.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?