tomoblogger.infoblog.sk

Súdiť sa alebo dohodnúť sa?

Publikované 15.10.2017 v 00:48 v kategórii Rôzne, prečítané: 51x

V úvode chcem podotknúť niekoľko dôležitých faktov: 1. Rozdiel medzi súdnym sporom a dohodou: Dohoda je lacná, Súdny spor nákladný. Súdny spor možno v občianskom konaní odhadnúť od 200 Eur do 1500 Eur. Všetko závisí od toho, či vás zastupuje dobrý právnik alebo sa obhajujete sám. Taktiež aj od nákladnosti samotného súdneho sporu. Napríklad: Bolo niekoľko pojednávaní, kým sa v samotnej veci rozhodlo. Aj právnik si pýta svoje a súdy si účtujú každý úkon. Taktiež spor môžu zdržovať aj rôzne námietky, odvolávania sa na krajské súdy či dokonca aj na najvyžší súd. Tu vám poradím ako váš spor vyriešiť samotnou dohodou rovnako akokeby ste sa súdili. Môj postup však odporúčam používať pri bežných banalitách. Tie však dnes zahlcujú súdy, čím ich zaťažujú. Súdy tak nemôžu riešiť závažné kauzy. Napríklad: A. Vytopil vás sused, B. Nabúral vám niekto auto, ale viete, kto to bol, C. Rozbili vám okno, a podobne. Tieto ľahké spory môžete bezproblémov riešiť dohodou. Samozrejme za podmienky, že obaja účastníci súhlasia s týmto postupom. Teda nie len vy ako poškodený, ale aj páchateľ, ktorý vám škodu spôsobil. Opakujem, že k dohode musia pristúpiť obaja účastníci konkrétneho sporu. Pokúste sa prehovoriť dotyčného, aby k danej dohode pristúpil. Príprava: Vaše občianské preukazy, pero a papier. Vzor dohody: Dohoda o náhrade škody Účastník meno a priezvisko narodený, rodné číslo, bytom ul. psč a mesto. Potrebujete údaje toho, kto škodu spôsobil. Uzatvára dohodu o náhrade škody s meno a priezvisko, narodený, rodné číslo, bytom ul. psč, mesto. Tu dá údaje ten, komu škoda vznikla. A to na tom skutkovom základe, že účastník meno a priezvisko, narodený, rodné číslo, bytom ul., psč, mesto To sú údaje toho, čo škodu spôsobil. spôsobil škodu rozbitím okna účastníkovi a potrebné vyššie uvedené údaje. Za spôsobil škodu dá vyššie uvedené údaje poškodený. Podmienky dohody: 1. Samotná škoda sa určí na základe nákupných blokov alebo faktúr, 2. Ten, kto škodu spôsobil je povinný uhradiť ju do 15 dní od okamihu, ako sa preukázatelne jej výšku dozvedel, 3. Samotná úhrada škody sa zrealizuje bankovým prevodom na účet poškodeného. Poškodený uvedie svoje údaje ako napr: Predčíslie účtu, číslo účtu, konštantný symbol, variabilný symbol 4. Ten, kto škodu spôsobil uvedie do správy pre príjemcu svoje meno a priezvisko. 5. V prípade, že nedôjde k úhrade škody podľa vopred dohodnutých podmienok Poškodený si bude svoj nárok vymáhať súdnou cestou a aj prostredníctvom súdneho exekútora. 6. Ten, kto neuhradí škodu podľa vopred dohodnutých podmienok je povinný uhradiť súdne trovy, exekučné trovy a iné s tým súvisiacé preukázateľne vzniknuté náklady poškodenému. 7. Poškodený všetky nároky vydokladuje blokmi, potvrdeniami alebo výpisom z účtu. 8. Vlastnoručným podpisom dohody obidvaja účastníci s vyššie uvedenými podmienkami súhlasia a rozumejú im. Na záver sa uvedie dátum a mesto, kde sa dohoda spisovala. Vlastnoručné podpisy obidvoch účastníkov. A máte spísanú dohodu. Načo bloky a potvrdenia? Ten, kto vám škodu spôsobil by mohol dohodu bez patričných dokladov napadnúť na súde. Z dôvodu, že požadovaná náhrada škody je neprimeraná. Doklady vzbudzujú dôveru obidvoch strán. Poškodený sa má v prípade sporov čím preukázať. Ten, kto škodu spôsobil zas vie, že poškodený nechce zbohatnúť. Bloky a faktúry však ukazujte prefotené. Originály si z rúk nepúšťajte. V prípade podozrenia z údajného falšovania dovoľte tomu, kto škodu spôsobil do ních nahliadnúť, ale majte ich pod dozorom. Ale aj tak firmy väčšinou vystavujú faktúry, takže to je len jeden papier. Výšku škody, teda máme určenú a aj jej spôsob, ako sa určí. Prejdem k jej úhrade. Preto bankovým prevodom, lebo výpis z banky nezmizne. Vyplatením z rúčky do rúčky je to nedôverihodné a nieje to ničím podložené. Bankový prevod je podľa mňa najlepší spôsob. Výpisy by sa strácať nemali. Ešte som o takom prípade nepočul. Skôr postrácate ústrižky so šekou ako výpis z banky. V prípade, že ste do celého prípadu zainteresovali poisťovňu, trochu pomôžete tomu, kto vám škodu spôsobil. Teda ten, kto vám škodu spôsobil vám uhradí rozdiel sumy, ktorú treba doplatiť.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?