tomoblogger.infoblog.sk

Vzor nebezpečného univerzálneho splnomocnenia

Publikované 30.09.2016 v 22:03 v kategórii Vzory dokumentov, prečítané: 106x

DOHODA O PLNOMOCENSTVE Splnomocniteľ: Ivan Odvážny, rodený odvážny narodený 1.1.1998 trvale bytom Bratislava, 1. Mája 1564/1 Splnomocnenec: František Krásny, rodený krásny narodený 1.2.1950 trvale bytom Bratislava, 3. Mája 4651/3 uzavreli dňa 1.8.2016 podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) túto dohodu o plnomocenstve: 1. Splnomocniteľ týmto udeľuje splnomocnencovi plnomocenstvo na vybavovanie a zastupovanie splnomocniteľa v konaní pred príslušnými poisťovňami, súdmi, daňovými úradmi vrátane odvolacích orgánov ako aj pred inými štátnymi orgánmi a tretími osobami v tom rozsahu, že splnomocnenec je oprávnený v danej veci robiť menom splnomocniteľa všetky procesné úkony podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa správneho poriadku a podľa zák. 511/1992 Zb. - o správe daní a poplatkov a všetky právne úkony podľa príslušných právnych predpisov. 2. Udelené plnomocenstvo zahrňuje aj oprávnenie splnomocnenca podávať žiadosti, oznámenia, návrhy a iné podania ako aj oprávnenie vzdať sa menom splnomocniteľa odvolania alebo iného opravného prostriedku proti vydaným rozhodnutiam a zastupovať splnomocniteľa v odvolacom konaní. 3. Plnomocenstvo zahrňuje aj oprávnenie splnomocnenca na podpisovanie zmlúv a dohôd akéhokoľvek druhu a znenia, v ktorých by ako jedna zo zmluvných strán vystupoval splnomocniteľ. 4. Plnomocenstvo ďalej zahrňuje oprávnenie splnomocnenca k preberaniu všetkých poštových zásielok, vrátane doporučených zásielok, zásielok určených do vlastných rúk splnomocnenca, ako aj k preberaniu doručených finančných prostriedkov poštou. Strana 2 5. Splnomocnenec vyhlasuje, že s udeleným plnomocenstvom súhlasí a že pri konaní menom zastúpeného bude podpisovať tak, ako je uvedené na tejto listine o právnom úkone. 6. Plnomocenstvo zaniká jeho odvolaním alebo z dôvodov ustanovených zákonom. Splnomocniteľ: Splnomocnenec: Ivan Odvážny František Krásny Koniec vzoru nebezpečného univerzálného splnomocnenia. Upozornenie: Uvedené osobné údaje v tomto vzore sú vymyslené, akákoľvek shoda so skutočnosťou je čisto náhodná!

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?